Directie Productschap Zuivel

Postbus 755
2700 AT Zoetermeer

Deze brief wordt gefaxt (079-3681949) en per gewone post verstuurd.

Betreft: op basis van Europese en Nationale wetgeving eis tot terugbetaling van alle kortingen onrechtmatig op het melkgeld opgelegd en uitbetaling van de rauwe melk op grond van het gewicht en het werkelijk vetgehalte.

Hoorn, 22 november 2005

Geachte directie,

Uw snelle reactie per brief van 27 oktober 2005 (met kenmerk JZ/237330) op onze claim van 12 oktober 2005 terugbetaling van alle onrechtmatige kortingen en prijsaanpassingen, die het Productschap Zuivel (PZ) op de rauwe melk van de maatschap Beukeveld (kortheidhalve de maatschap genoemd) onrechtmatig heeft opgelegd of niet heeft uitbetaald, weerspiegelt dat met de melkprijs het nodige aan de hand is en de maatschap met uw brief absoluut niet akkoord gaat.
Voor de duidelijkheid wij bedoelen alle onrechtmatige kortingen en prijsaanpassingen ten opzichte van de richtprijs rauwe melk gecorrigeerd voor het werkelijk vetgehalte door of namens PZ de maatschap opgelegd of niet aan de maatschap uitbetaald, waaronder ook de kortingen op basis van kwaliteit.

In de uitspraak van het Europese Hof van Kuipers contra PZ is voor recht verklaard:
de gemeenschappelijke prijsregeling die ten grondslag ligt aan de gemeenschappelijke marktordening in de sector melk en zuivelproducten, zoals ingesteld bij verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1538/95 van de Raad van 29 juni 1995, verzet zich ertegen dat de lidstaten eenzijdig bepalingen vaststellen die ingrijpen in het prijsvormingmechanisme wanneer de prijzen, in dezelfde productiefase, door de gemeenschappelijke ordening worden geregeld.

Uitbetaling van rauwe melk mede op grond van het eiwitgehalte is zo'n bedoeld prijsvormingmechanisme. Dit geldt ook voor alle kortingen, heffingen en dergelijke, die PZ de producent van rauwe melk in strijd met het Gemeenschapsrecht op de melkprijs inhoudt.

De Gemeenschap kort gemandateerd alleen bij overschrijding van een bepaalde hoeveelheid melk en/of vetgehalte. Andere kortingen op de melkprijs laat de Gemeenschap niet toe.

Het moet het PZ duidelijk zijn, dat indien de maatschap voor het eind van 2005 deze gelden vermeerderd met de wettelijke rente niet krijgt uitbetaald of geen uitzicht heeft dat deze worden uitbetaald, de maatschap dan aangifte doet van fraude, bedrog, diefstal en lidmaatschap van een criminele organisatie jegens het PZ, zijn bestuurders, de Nederlandse Staat, de onderhavige melkfabriek en zijn bestuurders.

De maatschap heeft geen zin om nogmaals 7 jaren op een uitspraak te wachten, waarvan reeds nu al valt te voorspellen, dat PZ zich niet met de Europese richtprijs voor rauwe melk mag bemoeien en aan de producent gewoon de richtprijs gecorrigeerd voor het vetgehalte uit moet betalen.

Door middel van verordeningen en uitspraken van het Hof kan worden aangetoond, dat PZ, de Nederlandse Staat en de melkfabrieken de producenten van rauwe melk jarenlang onrechtmatig op de melkprijs hebben gekort.

Ook kan worden aangetoond, dat PZ bewust en met voorbedachte rade de producenten van rauwe melk onrechtmatig allerlei kortingen in strijd met gemeenschappelijke verordeningen heeft opgelegd of heeft laten opleggen.

De maatschap eist mede op grond van artikel 162 BW boek 6 (onrechtmatige daden) deze causaal geleden en nog te lijden schade op.
De maatschap beroept zich daarbij ook op diverse uitspraken van het Hof waaronder de uitspraak mede jegens ons die de uitbetaling van melk op grond van kwaliteit verbiedt.

De keus is aan PZ, de geleden en de nog te lijden schade uit betalen of de route via Strafrecht gevolgd door uitbetaling van de causale schade.

Als peildatum met terugwerkende kracht van 5 jaar wordt onze claim van 12 oktober 2005 beschouwd.

Het is evident dat vanaf 1-1-2006 de nieuwe richtlijn voor uitbetaling van melkgeld van het PZ op grond van eiwitgehalte, modulatiekorting en kwaliteit geen doorgang kan vinden.

Met vriendelijke groet
namens de maatschap Beukeveld

Dr G.J.J. Beukeveld
Renoirhof 161
1628 XC Hoorn